Obsah  >>  Politika, politici  >>  Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ
Strana:   1  ...  6  7  8  9  10  ...  35

Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ

R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
31.10.2015 - 20:52

Když se tu i jinde onen "pětiminutový dotaz" diskutuje, bylo by dobré upřesnit, o jaký dotaz šlo, nejlépe odkazem na místo konkrétního záznamu. A možná zde dochází i k mylným dojmům, kterému jsem také podlehl, že šlo o dotaz p. Bartoníčka. Nyní se dovídám, že jde o dotaz občana.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: Všechny
31.10.2015 - 20:26
Tak, DEMOKRACIE, by něměla mít jiných přívlastků než přímá či nepřímá. Tzv. "zastupitelská" demokracie, je jen jiným názvem pro demokracii nepřímou, tedy formu vládnutí (rozhodování), založenou na principu volby zastupitelů v přímých volbách - narozdíl od tzv. autokracie, tedy demokracie přímé (pocházející z řeckých náměstí asi 500 let př. Kr., kdy zúčastnění občané psaním jmen na střepy rozbitých džbánů /"ostrakizace"/ rozhodovali, kdo ze senátorů je jim nejvíc nesympatický a bude nucen na určený čas opustit město)!!! Poněkud to trochu připomíná "ostrakizování" v jistých internetových novinách, že?

Nicméně D'EMO-KRAC'IA = vláda lidu - t.zn. všichni se mohou podílet na navrhování a přijímání zákonů - ale v demokracii nepřímé tedy, prostřednictvím volených zástupců. To znamená podá-li i občan návrh (i na zasedání zastupitelstva) a dohodne se s některým zastupitelem, že jeho znění navrhne (či rozhodne-li se některý zastupitel sám, že si návrh vezme za svůj) - pak může být o návrhu hlasováno zastupitelstvem.
Pak je ovšem zřejmě nezbytné, aby navrhující svůj návrh uvedl a zdůvodnil, že? A v takovém případě, ale i u složitějších dotazů, kdy reaguje několik osob z vedení města či i tajemník, je přece docela nevkusné a těžko přijatelné podívá-li se řídící zasedání na hodinky a přeruší vysvětlujícího či dotazujícího se občana slovy : "Váš čas vypršel, děkuji"!
Občané nevystupují zase tak často (lépe řečeno - ani jim to nebývá v diskusi na závěr umožněno), aby snad bylo nutné takové pravidlo (5minut a dost) do JŘ dávat - nu, ale ... chce-li někdo (tento JŘ si přijala současná koalice - stávající se tak, poměrně rychle, oligarchií) ostrakizovat takto občany, doufejme, že si toho tito povšimnou a příště ...
L.Sch.

P.S. - A, samozřejmě, - navrhovat - cokoliv, lze jen při znalosti toho čeho se má návrh týkat, že? Takže rozhodně i občané by měli mít materiály k jednání zastupitelstva nějaký čas dopředu - a proč by to nemělo být možné, když zastupitelům musí být zaslány, nejpozději, 7 dní před zasedáním.
Naposledy upraveno 31.10.2015 - 20:39Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Robin
Počet příspěvků: 578
Hlavně pro: Jonáš
31.10.2015 - 20:07

Na rozdíl od Vás si spolu s Rr myslím, že dokument by měl být zveřejněn předem. Souhlasím s panem Šmehlíkem, že rozhodnou zastupitelé, ale veřejná diskuze by neškodila. Myslím, že i podobné proklamace měla stávající koalice v programu.
Na druhou stranu je otázka, zda je už finální verze dokumentu k dispozici. Obávám se, že ještě není, proto ta nechuť něco zveřejnit. Dovedete si představit ten ryk, kdyby se schvalovaná verze odlišovala od té předem zveřejněné?
Nehledejme v tom zatím nezveřejnění žádné spiknutí či zlý úmysl.
Naposledy upraveno 31.10.2015 - 20:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: R r
31.10.2015 - 18:06

Koukám, že jste se rozhodl trufnout i dobře známého Čtenáře. Kde chybí rozum či argumenty, nastupují urážky.

Mám pocit, že vůbec nevíte, o čem ten dokument je, ale už víte, že ho někdo zpackal.

Z mého pohledu jste největší pakcal vy. Kritiký k čemukoliv, ale sám nejste schopen připravit nic.

A opravte mne, jestli se mýlím.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: L.Šmehlík
31.10.2015 - 16:11

Otázka byla složitější, na druhou část jste odpověděl, děkuji. I první část jsem příliš zkomplikoval, tak otázky rozdělím.
Kdo připomínky a návrhy zpracuje?
Budou všechny připomínky předány zastupitelům?
Budou všechny připomínky známé veřejnosti?

Bude-li vůbec připomínkování veřejnosti umožněno.

Promiňte mi, pane Šmehlíku, ale již se nedokáži ubránit  zaujetí, když se dovím, že "Na přípravě této novely se podílela ... v neposlední řadě také člen rady města, dr. Ladislav Peška". Převzal jsem tak jeho uvažovaní ve stylu "kdo jednou lhal, lže vždy" na "kdo jednou něco zpackal, zpacká vše".

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 387
Hlavně pro: all
31.10.2015 - 15:39
Mé předchozí vyjádření (byť sugestivní) nikterak neznamená, že bych si vůbec dovolil jakkoli omezit právo občanů Slaného se k zásadám vyjádřit či dát návrhy na změny - nicméně  schválení (neschválení) zásad  je dáno "pouze zastupitestvu". L.Š.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 387
Hlavně pro: all
31.10.2015 - 15:21
Žijeme v zastupitelské demokracii. Takže ano, ve věcech veřejných ve Slaném bude rozhodovat "pouze zastupitelstvo". Ulice asi ne.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Peška
31.10.2015 - 12:47

A kde jsou (budou) vystaveny nové zásady? 
Jakým způsobem se bude vyjadřovat veřejnost? 
Kdo připomínky a návrhy zpracuje nebo budou všechny připomínky známé zastupitelům i veřejnosti a bude o nich rozhodovat pouze zastupitelstvo?

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: Yetty
31.10.2015 - 11:16

Výše financí by se určitě měnit neměla. To ani tento materiál neřeší, je to věc rozpočtu.

Nutnost některých změn je vyvolán především změnou legislativy. A některé další jsou popsány v daném článku:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/podpora-sportu-a-zajmove-cinnosti-nove

Občané se k návrhu mohou vyjádřit na jednání zastupitelstva města  9.11.

 

Naposledy upraveno 31.10.2015 - 11:17Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Yetty
chemik
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: R r
31.10.2015 - 08:31

Jestliže se mění novela, týkající se možná tisíce občanů, tak by ji určitě vedení města mělo zveřejnit. Uvedou důvod změny novely, zdali půjde více či méně financí organizacím, či saldo bude stejné, případně kdo bude na tom lépe a kdo hůře, vůči současnému stavu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
30.10.2015 - 13:22
Nepodepsaný p. Peška sdělil: "Novelu zásad pro rozdělování příspěvků sportovním a zájmovým organizacím na území města připravilo  vedení slánské radnice."
....
"Novelizované  zásady by mělo projednat a schválit městské zastupitelstvo dne  9. listopadu. V platnost by tak měly vstoupit od 1. ledna 2016."

Zásady se týkají zejména sportovní veřejnosti. 
Budou zásady zveřejněny před zasedáním zastupitelstva?


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: kafe, p. Hůlu, všechny
23.10.2015 - 00:19

Panu Hůlovi děkuji za odezvu.
-------------

Je více zákonů, které dávají občanovi práva k tomu, aby se mohl účastnit na správě města svými návrhy a připomínkami, aby mohl podávat podněty, stížnosti a dožadovat se informací.

Jsou dva způsoby jak mohou tato práva funkcoionáři či úředníci respektovat. 
Vědomě z úcty k občanovi a jeho právům 
a nebo po vynucení za pomoci zákona. 

Obě možnosti se ve Slaném konají spíše vyjímečně. Respekt k občanovi a zákonům chybí a když se zákony použijí, tak v neprospěch občana, dokonce i zastupitele (tedy lépe zneužijí). 
Málokterý občan bude studovat zákony, aby si svá práva dokázal vynutit, sepisovat předepsané dokumenty či si pořizovat elektronický podpis nebo datovou schránku.

Vratislav Renner

-----------------------

Předpis č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Díl 2
Občané obce

§ 16
....

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
-------------------------------------------------------------------------

Předpis č. 85/1990 Sb.  Zákon o právu petičním
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

----------------------------

Předpis č. 106/1999 Sb.  Zákon o svobodném přístupu k informacím
§ 2

Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

§ 4

Poskytování informací

(1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.
Naposledy upraveno 23.10.2015 - 00:25Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kafe
Počet příspěvků: 111
Hlavně pro: Všechny
21.10.2015 - 21:48
Já osobně psala starostovi,místostarostovi a dodnes žádná odpověd a to je už tři měsíce.Asi na radnici sedí duchové a né lidi,co mají jednat v náš prospěch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: R r
21.10.2015 - 15:32

Dobrý den pane Rennere,

beru Váš dotaz v patrnost a postarám se o zveřejnění smlouvy.

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
20.10.2015 - 14:10
Již za správy města v sestavě s vedoucí ODS se v diskuzi vyskytla stížnost, že na položenou otázku týkající se RDK nikdo neodpoví.   
Na stejné jsem se také ptal, ale ani za současného vedení nikdo neodpověděl. Zkusím se proto zeptat znova:

Rada úkoluje RDK. RDK není organizací města.  
Jaký vztah mezi městem a RDK existuje, za co RDK městu odpovídá a kolik město RDK platí?

Stačila by alespoň přímá odpověď na otázku, ale na místě by bylo zveřejnění smlouvy.   
Děkuji.


Vratislav Renner


Přílohy:
rdk.jpgDřívější dotazy

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Mates3
Počet příspěvků: 2
Hlavně pro: Všechny
13.10.2015 - 20:18
Dne 11.08. 2015 jsem se obrátil na tajemníka MěÚ Slaný a požádal jsem o níže uvedené podklady pro svůj připravovaný článek. I přes opakované ubezpečení, že mi budou podklady zaslány, jsem k dnešnímu dni nic neobdržel. Pokud toto má být příklad, jak radnice otevřeně komunikuje s občany, pak se má představa jako občana s názorem vedení radnice značně rozchází. Martin Dušák

1) Můžete mi sdělit, na jakém zasedání rady byla odsouhlasena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a její složení?2) Můžete mi zaslat zápisy z jednání výše uvedené komise ode dne jejího vzniku v r. 2015?3) Můžete mi zaslat návrh OZV č. 1/2015, která má upravovat zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství?4) Můžete mi zaslat statistiku přestupků za období r. 2014 zpracovanou správním odborem pro KÚ Středočeského kraje?5) Můžete mi sdělit početní stav úředníků správního odboru, kteří zabezpečují přestupkovou agendu včetně sdělení, zda se dané agendě věnují na plný či zkrácený úvazek?6) Můžete mi zaslat poslední protokol z kontroly přestupkové agendy ze strany nadřízeného orgánu, přičemž údaje jednotlivých osob budou anonymizovány?7) Můžete mi sdělit pravidla rady města při rozhodování udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku pro bydlení pro potřeby ÚP?
A nad rámec výše uvedené problematiky žádám o sdělení, zda jste splnil úkol uložený radou města ze dne 10.06. 2015 ve věci odeslání dopisu bývalým radním ohledně úhrady pokuty uložené ÚOHS, zda bývalí radní pokutu uhradili a pokud ne, jakým způsobem je dále postupováno?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 838
Hlavně pro: levape
11.10.2015 - 18:48

Pro cestující, jejichž autobusy uvíznou v koloně?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
11.10.2015 - 13:14
Aniž bych chtěl někoho úkolovat, poukazuji na skutečnost, že tato "moderovaná" diskuze neplní svůj účel. 

Je zřejmě potřeba něčeho jiného. Možná se zapomnělo na skutečnost, že rada dne 4. 2. na své 9. schůzi k tomu zadala úkol:

"f) KONCEPCE KOMUNIKACE MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH MÉDII

Rada města pověřila pana Jiřího Hůlu vypracováním koncepce komunikace města s veřejností prostřednictvím elektronických médii.

(pro 5 / zdržel se 1 – pan Hůla)"  

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: Všechny
11.10.2015 - 11:28
Ó, jak by bylo zřejmě "složité" udělat napřed jednu část poškozené vozovky od výjezdu autobusů k vile Praga (autobusy by jezdily od Brodu) a po dokončení té části teprve pokračovat od vjezdu a výjezdu autobusů směrem k Brodu (autobusy by pak jezdily od "Fantova mlýna") - zastávky by zůstaly na svých místech.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 310
Hlavně pro: RK007
11.10.2015 - 10:41

Já si naopak myslím, že pro cestující je to nejlepší řešení.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  6  7  8  9  10  ...  35
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.